Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op De Elementen V.O.F., handelend onder de namen “De Elementen Interieur Platform”, gevestigd te (3641 SL) Mijdrecht aan de Rendementsweg 20C, KvK-nummer 30149519, 

Artikel 1  Definities

In deze algemene voorwaarden, en in de Overeenkomst waarop deze toepasselijk zijn, wordt verstaan onder:

– De Elementen: de vennootschap onder firma De Elementen V.O.F., handelend als verkoper; 
– Consument: iedere natuurlijke persoon handelend voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit die met De Elementen de Overeenkomst aangaat of tot wie een offerte is gericht; 
– Niet-consument: iedere natuurlijke of rechtspersoon handelend in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit die met De Elementen de Overeenkomst aangaat of tot wie een offerte is gericht; 
– Koper: een Consument en/of een Niet-consument; 
– Overeenkomst(en): de overeenkomst(en) tussen De Elementen en Koper; 
– Producten: de zaken die De Elementen levert. 

 

Artikel 2  Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en Overeenkomsten met De Elementen, terzake de verkoop van Producten door De Elementen aan de Koper. 
 2. Eventuele algemene voorwaarden van Koper worden door De Elementen uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 3. Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van alle natuurlijke- en rechtspersonen waarvan De Elementen gebruikt maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van de Overeenkomst. 
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig zou blijken, wordt de ongeldige bepaling vervangen door een geldige bepaling die het meest de strekking van de deze bepaling benadert. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven onverminderd van kracht. 
 5. Een Koper met wie éénmaal onder de onderhavige algemene voorwaarden is gecontracteerd gaat akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op toekomstige Overeenkomsten. 

 


Artikel 3  Offerte en Overeenkomst 

 1. Alle offertes blijven gedurende een door De Elementen aan te geven termijn geldig. Bij gebreke van een termijn geldt de offerte gedurende 14 dagen, waarna de offerte is vervallen. 
 2. Een Overeenkomst komt eerst tot stand nadat De Elementen een opdracht van Koper uitdrukkelijk schriftelijk of via elektronische weg heeft aanvaard respectievelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen. De offerte dan wel opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven. Bij gebreke van een offerte of opdrachtbevestiging wordt de factuur als opdrachtbevestiging beschouwd en wordt geacht de factuur de Overeenkomst juist en volledig weer te geven. 

 


Artikel 4  Prijzen 

Indien na het sluiten van de Overeenkomst voorziene of onvoorziene kostprijsverhogende factoren ontstaan bijvoorbeeld als gevolg van verhoging van lonen, sociale lasten, omzetbelasting, valutakoersen, materiaalkosten, vrachttarieven kunnen deze door De Elementen aan de Koper worden doorberekend. In geval een dergelijke prijswijzing plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, heeft slechts de Consument de bevoegdheid om de Overeenkomst te ontbinden. 

 

Artikel 5  Monsters, modellen en voorbeelden 

Indien door De Elementen een model, monster of voorbeeld van Producten is getoond of verstrekt, waaronder mede wordt begrepen foto’s, maatvoering en modellen in een catalogus van De Elementen, wordt dit slechts getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden (waaronder mede wordt verstaan kleur, materiaalsamenstelling, dikte en diameter) van de te leveren Producten kunnen in geringe mate van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat exact zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld. In het geval de Producten bestaan uit natuursteen accepteert de Koper dat de Producten in vergaande mate zullen afwijken van een model, monster of voorbeeld. 


Artikel 6  Noodzakelijke gegevens en inlichtingen 

 1. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens en inlichtingen, waarvan De Elementen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, juist en tijdig aan De Elementen worden verstrekt. 
 2. Koper vrijwaart De Elementen voor afwijkingen in de Producten die het gevolg zijn van onjuiste eisen en specificaties die door of namens Koper aan De Elementen zijn verstrekt. 


Artikel 7  Levering 

 1. Levering van de Producten geschiedt “af fabriek” in de zin van de Incoterms 2010 ter plaatse waar De Elementen haar bedrijf uitoefent. 
 2. Koper is verplicht om medewerking te verlenen aan de levering van de Producten. Indien Koper hiermede in gebreke is, worden de Producten voor rekening en risico van Koper opgeslagen. Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn. 
 3. De Elementen is gerechtigd de levering van de Producten in gedeelten te leveren. Indien de Producten in gedeelten worden geleverd, is De Elementen bevoegd elke deellevering afzonderlijk te factureren. 


Artikel 8  Betaling 

 1. De Elementen is gerechtigd om vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de kooprijs door Koper te verlangen. 
 2. Betaling dient te geschieden overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities dient Koper binnen 14 dagen na factuurdatum het verschuldigde bedrag op de bankrekening van De Elementen over te schrijven. 
 3. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum – of indien een langere termijn is overeengekomen: na het verstrijken van die termijn – is Koper in verzuim. De Consument is vanaf het moment van het verzuim over het opeisbare bedrag de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW verschuldigd. De Niet-consument is vanaf het moment van het verzuim over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd. 
 4. Ongeacht eventuele reclamaties, is Koper niet bevoegd om zijn betalingsverplichtingen op te schorten dan wel te verrekenen met hetgeen hij eventueel van De Elementen te vorderen heeft. 


Artikel 9  Zekerheidstelling 

Indien Koper met de nakoming van de betalingsverplichting jegens De Elementen tekortschiet of De Elementen goede grond geeft te vrezen dat Koper in die verplichting zal tekortschieten, en bij iedere verandering in de zakelijke situatie van Koper, met name bij een verandering van eigenaar(s) van het 2 door Koper uitgeoefende bedrijf en bij een kennelijke financiële achteruitgang, is Koper, zodra De Elementen de wens daartoe te kennen geeft, verplicht om op eerste verzoek voldoende zekerheid te stellen voor de betaling van de Producten. 


Artikel 10  Leveringstermijn 

 1. Een overeengekomen leveringstermijn is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Koper De Elementen schriftelijk in gebreke te stellen en De Elementen een redelijke termijn voor nakoming te geven om aan de verplichting tot levering te voldoen. 
 2. Indien een overeengekomen leveringstermijn door De Elementen wordt overschreden ten gevolge van een overmacht situatie, wordt deze leveringstermijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van de overmacht werd overschreden. 
 3. Indien vooruitbetaling van (een gedeelte van) de koopprijs is overeengekomen of Koper verplicht is tot zekerheidstelling daarvoor, gaat de leveringstermijn pas in nadat de vooruitbetaling is voldaan of zekerheid is gesteld. 


Artikel 11  Overmacht 

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden onder meer verstaan: elke van de wil van De Elementen onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van De Elementen of diens leveranciers. 
 2. Indien een overmacht situatie van De Elementen langer dan negentig dagen duurt, heeft Koper het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Reeds verrichte prestaties worden naar rato vergoed, zonder dat partijen elkaar over en weer verder nog iets verschuldigd zullen zijn. 


Artikel 12  Eigendomsvoorbehoud 

 1. Alle geleverde en nog te leveren Producten blijven uitsluitend eigendom van De Elementen totdat Koper aan zijn gehele betalingsverplichting heeft voldaan. 
 2. Zolang de eigendom van de Producten niet op Koper is overgegaan, mag Koper de Producten niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen. 
 3. Koper is verplicht de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd met zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van De Elementen aangemerkt te bewaren. 
 4. De Elementen is gerechtigd de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd terug te nemen indien Koper in gebreke is, of er gegronde vrees bestaat dat hij in gebreke zal zijn, met de nakoming van zijn (betalings)verplichtingen. Koper is verplicht De Elementen te allen tijde vrije toegang tot zijn bedrijfs- en/of woonruimte te verlenen ter inspectie van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten en/of ter uitoefening van de rechten van De Elementen op straffe van een boete van 10% van de door Koper aan De Elementen verschuldigde koopprijs per dag. Voor een Consument is deze boete gemaximeerd tot de totaal verschuldigde koopprijs. 


Artikel 13  Klachten en retourzendingen 

 1. Koper dient de Producten bij levering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Indien gebreken door Koper worden ontdekt, dient Koper de gebreken binnen twee maanden na de ontdekking daarvan aan De Elementen te melden. 
 2. Zonder voorafgaand overleg en toestemming van De Elementen zijn retourzendingen door Koper niet toegestaan. 


Artikel 14  Garantie 

 1. De Elementen garandeert dat de door haar geleverde Producten vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van deze algemene voorwaarden. Een kleurverschil, verschil in dikte of verschil in diameter is geen materiaal- of fabricagefout. 
 2. De garantietermijn bedraagt 1 jaar vanaf levering als bedoeld in artikel 7 van deze algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 3. Indien een Product een materiaal- of fabricagefout vertoont, zal de Elementen te harer keuze deze fout herstellen of vervangen dan wel de Overeenkomst ontbinden. Alle (onderdelen van) vervangen Producten worden eigendom van De Elementen. 
 4. De garantie geldt niet indien: 
  – door Koper en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan de Producten zijn uitgevoerd, dan wel de door de Elementen verstrekte onderhouds- en/of gebruiksinstructies niet nauwkeurig zijn opgevolgd; de gebreken van de Producten het gevolg zijn van normale slijtage. 
 5. Zolang Koper het verschuldigde bedrag, dat betrekking heeft op de Producten waarop de garantie wordt gegeven, niet of niet volledig heeft betaald, kan Koper geen beroep doen op de garantie. 
 6. Indien De Elementen in het kader van de garantie is overgegaan tot vervangings- en/of reparatiewerkzaamheden van (onderdelen van) de Producten, vangt de garantietermijn niet opnieuw aan. 


Artikel 15  Aansprakelijkheid 

 1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is alle aansprakelijkheid van De Elementen, zoals voor bedrijfsschade, gederfde winst, stagnatie en andere indirecte schade, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten. 
 2. Indien De Elementen geen aanspraak kan maken op de in het vorige lid genoemde beperking van aansprakelijkheid, is de aansprakelijkheid van De Elementen, voor zover deze door haar (aansprakelijkheids)verzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van De Elementen beperkt tot maximaal de volledige koopprijs van het Product. 


Artikel 16  Vrijwaring 

Koper vrijwaart De Elementen tegen alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de Overeenkomst. 


Artikel 17  Beëindiging 

De vorderingen van De Elementen op Koper zijn onmiddellijk opeisbaar indien zich één van de hiernavolgende situaties voordoet: 

 1. indien na het sluiten van de Overeenkomst aan De Elementen omstandigheden ter kennis komen die De Elementen goede grond geven te vrezen dat Koper niet aan zijn (betalings)verplichtingen kan of zal voldoen, waaronder mede wordt verstaan indien Koper surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest of in geval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van Koper; 
 2. indien De Elementen Koper gevraagd heeft voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. 

In de hiervoor genoemde gevallen is De Elementen tevens bevoegd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van De Elementen om aanvullende schadevergoeding te vorderen. 


Artikel 18  Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 

 1. Op iedere Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. 
 2. Geschillen tussen De Elementen en de Niet-consument worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam. Geschillen tussen De Elementen en de Consument worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de Consument. 
Back to Top